Waldorf iskola

Tartalom

A Waldorf iskola alapelvei

„A kéz, a szív és a fej iskolája”

– mondják a Waldorf iskolára, és valóban, a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf pedagógia egyik alapelve, hogy a diákokat testi-lelki-szellemi egységnek tekinti, így harmonikus nevelésüket is csak úgy tudja elképzelni, ha a gyermekben a fejen kívül megszólítja az akarati és érzelmi valót is. A Waldorf pedagógia lentről felfelé építkezik: az akadémikus tudás dominanciája helyett az önálló, kreatív és aktív gyakorlati munkától halad a tudás és a tudományos megértés felé.

Individuum és közösség

A Waldorf pedagógia egyik legfőbb célja, hogy a tanulók felismerjék saját értékeiket és lehetőségeiket, kibontakoztassák személyiségüket és megtalálják saját útjukat, mindeközben fejlődjenek szociális képességeik is, hogy felnőttként a társadalom többi tagjával tiszteletteljes, szabad közösségeket tudjanak alkotni.

Tisztelet, szabadság és felelősség

A Waldorf pedagógus nyitott szívvel és tisztelettel fordul minden egyes gyermek felé, közös munkájuk alapja kettejük közvetlen, emberi kapcsolata. A Waldorf pedagógia „kelléktárából” hiányoznak a külső fegyelmezési eszközök, hangsúlyos viszont az önnevelés, aminek terén a pedagógusok is igyekeznek példát mutatni. A Waldorf iskola szabadságra nevel, olyan szabadságra mely önálló felelősségtudattal párosul.

Biztonság és ritmus

A Waldorf iskolában a nevelési-tanítási folyamat módszerét, tananyagát és szervezését a gyermekek életkori sajátosságai határozzák meg: az iskolás gyermekeknek testileg elsősorban sok ritmikus mozgásra van szükségük, lelkileg-szellemileg pedig arra, hogy érzelmi biztonságban tudjanak tanulni. Az érzelmi biztonságot és lelki egyensúlyt többek között az iskolai élet ritmusai, a mély emberi kapcsolatok és a gyermekek fejlődésének megfelelő tanulási tempó teremtik meg.

Önálló megismerés és kreatív gondolkodás

Pedagógiánk egyik alapelve, hogy a gyermekek tudása akkor válik valódi, beépült tudássá, ha a világ megismerésének aktív résztvevői lehetnek, ezért a tanulás elengedhetetlen része az önálló tapasztalatszerzés és az elmélyült gyakorlás. A Waldorf pedagógus kész tényanyag átadása helyett arra ösztönzi a tanulókat, hogy a változatos világot változatos módon ismerjék meg.

Művészeti nevelés

A Waldorf iskolákban kiemelt szerepe van a művészeti tevékenységeknek – a kézimunkának, a képzőművészeti alkotásnak, a mozgásművészetnek, a zenének és a színjátszásnak, drámapedagógiai módszereknek. Ennek elsődleges célja – a tévhitekkel ellentétben – nem az, hogy a Waldorf diákokból művészek legyenek, hanem az, hogy az iskola megőrizze a gyermekek gazdag belső világát, és lelkileg kiegyensúlyozott, kreatív, alkotó embereket neveljen.

Egészségnevelés és környezettudatosság

Iskolánkban az egészségnevelés és környezettudatos gondolkodás egymástól elválaszthatatlan értékekként jelennek meg. Szemléletünk alapja az, hogy az ember testi-lelki egész-ségét csak a környezettel, a természettel való harmóniában tudja megteremteni, ezért az iskola arra törekszik, hogy a gyermekekben kialakuljon önmaguk és a környezetük iránti felelősségtudat.

Forrás és további részletek:
Pedagógiai program

Vissza: A Waldorf iskola alapelvei

Vissza: Waldorf iskola – Tartalom

A Waldorf iskola módszertani sajátosságai

Osztálytanító

A Waldorf iskola egyik jellemvonása a tanítvány és a tanár közötti mély, személyes kapcsolat. Az osztálytanító az a személy, aki a gyermek számára a tudás megszemélyesítője, az ismeretek forrása. Nyolc éven keresztül minden reggel együtt kezdenek, együtt haladnak végig az ismeretszerzés különböző fokain.

Epochális oktatás

A Waldorf iskolákban a közismereti tárgyak tanítása epochális rendszerben történik, azaz a tanulók néhány héten keresztül mindennap ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak a főoktatás ideje alatt. Az egyes epochák ciklikusan, ismétlődve követik egymást, lehetőséget biztosítva az ismeretekben való alaposabb elmélyülésre.

A főoktatás iskolánkban 8h-tól 10h-ig tart, felépítése egyfajta lelki-szellemi ki- és belégzés szerint történik. A nagyszünet után következnek a rendszeres gyakorlást igénylő szakórák, melyek egy részét eleinte az osztálytanító tartja, majd fokozatosan bekapcsolódnak a munkába a szaktanárok is. A különböző tantárgyak belépése és a tanítási-tanulási módszerek alkalmazása a nyolc év során folyamatosan a gyermekekhez, fiatalokhoz igazodik, figyelembe veszi életkori sajátosságaikat, és elősegíti fejlődésüket.

A tanórákon túl

A tanórák után a gyermekeknek lehetőségük van részt venni különböző művészeti és/vagy közösségi tevékenységekben: diákköri foglalkozásokon, kirándulásokon, 5. osztályos korukban a Waldorf Olimpián, stb.

Az iskola életét meghatározzák a különböző ünnepek, melyek elsősorban a keresztény kultúrához kötődnek. (Hangsúlyozzuk azonban, hogy iskolánk nem tartozik semmilyen felekezethez vagy egyházi szervezettel rendelkező vallási irányzathoz.)

A tanulók önálló munkája

A tanulók iskolában és iskolán kívül végzett önálló munkája a nyolc év során fokozatosan épül fel. 1. osztálytól kezdve maguk készítik el füzeteiket, később önálló beszámolókat tartanak osztálytársaik számára, végül 8. évben jutnak el az önálló munka olyan fokára, hogy egy ún. éves munkát is képesek elkészíteni, bemutatni vagy előadni.

A Waldorf iskola eszközei

A Waldorf iskolákban nincsenek tankönyvek. A tanulók azonban elkészítik saját füzeteiket (ún. Epocha füzeteket), melyekben a nyomtatott tankönyveknél közvetlenebb módon és igényesen rögzítik az adott tananyagot. Felsőbb osztályokban már megjelennek az osztálytanító által ajánlott munkafüzetek, könyvek, szemelvények.

Az epochális oktatás jellegzetes eszközei a művészien kivitelezett, folyamatosan felépülő és rendszeresen megújuló táblarajzok.

A pedagógus gondosan megválasztja a tanulók életkori sajátosságaihoz illeszkedő eszközöket: kezdetben a gyermekek méhviaszkrétával rajzolnak és írnak, s csak később ismerkednek meg a finomabb mozgáskoordinációt igénylő ceruzával, majd a töltőtollal. Ugyanez az elv érvényesül a kézműves-képzőművészeti anyagok és eszközök, valamint a hangszerek terén is. Az iskola eszköztárába elsősorban természetes anyagok tartoznak: méhviaszgyurma, agyag, növényi alapú akvarell-festék, fa, stb. – ezek használatát, megmunkálását a tanulók szintén fokozatosan sajátítják el.

Az alsóbb osztályokban pedagógiai megfontolások alapján eltekintünk az olyan eszközök használatától, amelyek működési elvét a gyermekek még nem érthetik, később azonban segítségül hívjuk a technikai, informatikai eszközöket, ahogy a természettudományos tárgyak megjelenésével bevonjuk a megismerést és megértést segítő kísérleti, szemléltető eszközöket is.

Értékelés

A Waldorf iskolában nincsen osztályozás, de ez nem jelenti azt, hogy nincsen rendszeres szóbeli és szöveges visszajelzés, értékelés. A félévkor és év végén kiadott szöveges értékelés a tanulók féléves-éves munkáját részletesen és egyénre szabottan írja le, értékelve és elismerve fejlődését, valamint impulzusokat, iránymutatásokat adva a további munkához. Pedagógiánk fontos eleme, hogy a tanulás motivációja ne az értékelés vagy a jutalmazás-büntetés legyen, éppen ezért az alsóbb osztályokban a bizonyítvány kifejezetten a szülőknek szól. Az év végi értékelés gyermekek felé irányuló, személyes része az osztálytanító által írt vagy kiválasztott bizonyítványvers.

Forrás és további részletek:
Pedagógiai program

Vissza: A Waldorf iskola módszertani sajátosságai

Vissza: Waldorf iskola – Tartalom