Hétköznapok

Tartalom

Órák, szünetek, étkezés

Napirend:

7:30-7:50 érkezés
8:00-10:00 főoktatás 10:00-10:30 nagyszünet
10:30-11:15 1. szakóra 11:15-11:20 szünet
11:20-12:05 2. szakóra 12:05-12:15
12:05-12:45
szünet
ebédszünet
12:15-13:00 3. szakóra 13:05-13:40 ebédszünet
13:40-14:25 4. szakóra
12:45-16:30
13:40-16:30
14:25-16:30
napközi 15:00-15:30 uzsonnaszünet

Étkezés:

Az intézményi közétkeztetés eljárási rendjéről itt olvashattok.

Az aktuális heti menüt Google dokumentum formájában osztjuk meg veletek.

Vissza: Órák, szünetek, étkezés

Vissza: Hétköznapok – Tartalom

Az iskola közössége

Iskolánk a gyermekek, a tanárok, a szülők és a nem pedagógus munkatársak együttes közössége. Olyan élő közösség, melyben mind felelős résztvevőként, egymással együttműködve alakítjuk az iskola életét, és teszünk meg mindent az itt tanuló gyermekek fejlődéséért.

Miért más Waldorf tanárnak lenni?

A Waldorf iskolákban egy osztálytanító kíséri el a tanulókat 1. osztálytól egészen a 8. osztályig. Ennek a hosszú együttlétnek a feltétele és eredménye az a sajátos, közvetlen, bizalomra épülő kapcsolat, ami az itt tanuló gyerekek és tanáraik között kialakul. Az osztálytanító és az osztály munkájába fokozatosan bekapcsolódó szaktanárok nem pusztán az ismeret forrásai, egész lényükkel tanítanak, mintát adva a rájuk bízott gyermekeknek. Az osztálytanító feladatai közé tartozik az is, hogy együttműködő kapcsolatot alakítson ki a tanulók nevelésének-oktatásának többi főszereplőjével: a szaktanárokkal és a szülőkkel.

Miért más Waldorf szülőnek lenni?

A gyermekek fejlődése a pedagógusok és a szülők közös felelőssége. Ennek a közös felelősségnek a viseléséhez elengedhetetlen a szülők és a pedagógusok nyílt, bizalomteljes együttműködése. Szülőként lehetőségünk van rendszeresen találkozni a tanárokkal, és egyben a mi felelősségünk is, hogy ezek a találkozások létrejöjjenek – személyes beszélgetések során, fogadóórákon, nyíltnapokon, valamint a havonta tartott Szülői Esteken.

Egy Waldorf iskolában a szülői szerepek bővebbek egy „átlagos iskolai” szülői feladatnál: alapvető feladatunk az iskolai közösség tudatos építése és formálása, ezért a pedagógiai együttműködésen túl részt veszünk az iskola működtetésének napi feladataiban, az iskolai rendezvények és programok megszervezésében és kivitelezésében. Waldorf szülőnek lenni nem csak egy szolgáltatás igénybevétele, hanem ha úgy tetszik, egy életforma.

És miért más Waldorf diáknak lenni?

Mert az itt tanuló diákok naponta tapasztalják meg, hogyan veszi őket körül egy értük, együtt dolgozó közösség. Mert az iskola tisztelettel, tiszteletre neveli őket. Szabadságra, de nem szabadosságra. És mert az iskola a gyermekek lényének testi-lelki-szellemi hármas egységét megszólítva törekszik harmonikus fejlődésüket segíteni: az értelmüket is szeretné pallérozni, a testüket is szeretné ügyesíteni és erősíteni, és lelki, szellemi és érzelmi fejlesztésükre is ugyanakkora hangsúlyt fektet. Az itt tanuló diákok órarendjében kiegyensúlyozottan, és adott életkori sajátosságaiknak megfelelő arányban váltakoznak intellektuális és esztétikai fejlődést szolgáló tevékenységek mozgásfejlesztő és önismeretet segítő tevékenységekkel; érzékelést fejlesztő foglalkozások csapatépítő játékokkal, tapasztalati oktatás a képzelőerő fejlesztését szolgáló gyakorlatokkal, közös erőfeszítést igénylő kihívások egyéni bátorságpróbákkal. A Waldorf diákoknak nem készen kapott vagy előírt célokat kell elérniük, tanáraik abban segítik őket, hogy egyéniségüket kibontakoztassák, és megleljék saját életcéljukat.

Az iskola szervezeti felépítéséről

Az iskola közösségi működése tükröződik szervezeti felépítésében is.

Az itt tanító pedagógusok alkotják a Tanári kollégiumot, az iskola pedagógiai életének vezető testületét, melynek legfőbb feladata a tanulók nevelésének és oktatásának biztosítása a Waldorf pedagógia alapelvei szerint. A Tanári Kollégium hetente Tanári Konferenciát tart, lehetőséget teremtve a tanároknak a pedagógiai kérdések és feladatok megvitatására, valamint ön- és közösségfejlesztésre is.

Az iskola működtetését segítik az iskola gazdasági szervezetét alkotó, nem pedagógus munkatársak: a gazdasági vezető (gazdasági felelős), az iskolatitkár, stb. A gazdasági szervezet tagjai a pedagógusok mellett részt vesznek az Igazgatási Konferencián, melynek témája az iskola igazgatási-működtetési munkálatai.

A szülők szintén résztvevői az iskola szervezeti életének. A tanév elején minden osztály osztályképviselőket választ, ők alkotják a Szülői Kollégiumot. A Szülői Kollégium képviseli a szülők érdekeit, véleményét, kérdéseit és javaslatait az iskola más fórumai előtt, segíti az információáramlást, és részt vesz az iskolával kapcsolatos döntési folyamatokban. A Szülői Kollégium tagjainak formális találkozási lehetősége a havonta tartott Szülői Konferencia.

Az iskolában folyó pedagógiai munkához szükséges anyagi eszközöket és jogi feltételeket az iskola alapítója és fenntartója, a Közép-budai Waldorf Egyesület biztosítja. A fenntartó a gazdasági ügyek intézésére önálló Gazdasági Munkacsoportot működtet.

Az iskola legfőbb döntéshozó szerve az Intézményi Kollégium, melyben részt vesz az intézményvezető, a gazdasági munkatárs, az Egyesület elnöke, valamint a Tanári és a Szülői Kollégium képviselői. Az Intézményi Kollégium szükségszerinti rendszerességgel Intézményi Konferenciát tart.

Forrás és további részletek:
Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat

Vissza: Az iskola közössége

Vissza: Hétköznapok – Tartalom

Az iskola gazdasági működése

Ahogy minden Waldorf intézményben, úgy a Közép-budai Waldorf Iskolában sincsen tandíj, azonban az iskola fenntartásához az állami támogatás mellett a szülők hozzájárulásaira is szükség van.

A gazdasági vezető az éves költségvetés elkészítése után tájékoztatja a szülőket arról, hogy átlagosan mekkora anyagi támogatásra van szükség a családok részéről az iskola zavartalan működésének biztosításához. Ennek ismeretében a szülők minden évben meghatározzák vállalásaikat saját lehetőségeik függvényében.

Forrás és további részletek:
Szervezeti és Működési Szabályzat

Vissza: Az iskola gazdasági működése

Vissza: Hétköznapok – Tartalom